Yayınlarımız

Sosyal Bilimler > Tarih

Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri

Kökleri iki yüz yıl öncesine dayanan Kıbrıs sorunu, yakın yüzyıl siyaset tarihinin en netameli konularından biridir. Tarafları, anavatanları Türkiye ve Yunanistan olan iki asli halk, Kıbrıslı Türkler ve Kı»»»

Barışın Ekonomik Sonuçları

Keynes tüm savaşlara, dolayısıyla da I. Dünya Savaşı’na karşıydı. Nitekim 1916 yılında savaşa çağrıldığında vicdani retçi olarak bu çağrıyı yerine getirmeyi kabul etmemiştir. Savaşın ardından 18 Ocak 1918’»»»

Özgüven Tuzağı: I. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Bir Buhranlı Demokrasi Tarihi

2008 Küresel Finansal Krizi her ne kadar finans ya da kapitalizmin krizi olsa da, bir demokrasi krizi olarak da tanımlanabilir. Runciman, bu kitabında demokrasi krizlerini, belli dönemlerde yaşanan olaylar»»»

Engürü'den Ankara'ya: Ankara'nın İktisadi Tarihi (1892-1962)

Bu kitap, 1800’lü yılların sonundan başlayarak, Ankara ili özelinde iktisadi ve idari yaşantının geçirdiği evrime ışık tutmaya çalışıyor. İktisadi yaşantıyı oluşturan bütün parametrelerin ayrıntılı bir şek»»»

Mustafa Kemal ve Mandacılar

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından küresel bağlamda klasik sömürgecilik anlayışı sona ermiş, Osmanlı İmpa­ratorluğu’ndan ayrılarak bağımsızlığa erişen ülkeler İti­laf Devletleri’nin odak noktası haline gelm»»»

Cumhuriyetin İlanı ve Karşıtları

Canları pahasına bir araya gelip iç ve dış düşmanlarla savaşan Atatürk ve yakın arkadaşları, üç dört yıl içerisinde neden birbirlerine karşı güven bunalımına sürüklendi?   "Cumhur»»»

Kemalizm ve Tek Parti Dönemi-Tanımlamaya ve Anlamaya Yönelik Farklı Yaklaşımlar

Bu çalışma, Türkiye’de tek-parti dönemine (1923-46) ilişkin literatürdeki farklı    yaklaşımlara teorik ve metodolojik açılardan bakmayı, söz konusu literatürdeki çalışmaların karşılaştırmalı bir analizini»»»

Mustafa Kemal ve İsmet Paşa

Mustafa Kemal ve İsmet Paşa, Türkiye Cumhuriyeti’nin iki temel taşıdır. Laik, demokratik ve çağdaş uygarlığa yönelik devletimizi kuran iki asker, iki siyasetçi ve iki diplomattır.İstiklal Savaşı başladığı »»»

İstiklal Savaşının Finansmanı

Türkiye’de son yıllarda Cumhuriyete ve onun Kurucuları­na yönelik söylem suçlamalara dönüştü. Bu yapılırken çoğu zaman da eksik bilgi ve yalana dayalı bir dil kul­lanılıyor. Bu yapılı»»»

Orta Asya'dan Anadolu'ya Kültürel Sembollere Giriş

Sembol ile insan arasındaki ilişki insanlık ile birlikte var olmuş; tarih öncesi dönemlerden bu yana sanatın biçimi ve içeriği değişse de, insanın olay, olgu ve nesneleri sembolleştirme eğilimi değişmemişt»»»

Kategoriler